lördag 18 augusti 2007

Omega 3 vid Neuropsykiatrisk behandling, neuromuskulär behandling och psykiatrisk behandling

Omega 3 vid behandling av neuropsykiatriska symptom:
Koordinationssvårigheter:
Vid de flesta neuropsykiatriska diagnoser finns en nedsatt förmåga att automatisera rörelsen. En nedsatt förmåga att automatisera rörelsen innebär att individen måste styra rörelsen med hjälp av synen och tanken således måste individen se på vad han/hon gör samtidigt som han/hon måste tänka på hur - individen har en kinestetisk perceptionsstörning. En kinestetisk perceptionsstörning innebär att man har en nedsatt förmåga att känna in den egna rörelsen vilket i sin tur påverkar det motoriska minnet och automatiseringen.

Utifrån övriga perceptuella svårigheter (medvetenheten via stimuli från andra sinnesområden såsom syn, hörsel, beröring och balans, kan ha en mer eller mindre påverkan förmågan att koordinera beroende av utbredning och intensitet) kan detta påverka förmågan att minnas vad man läst eller skrivit, hur man uttalar eller formar en bokstav, att man har vridit om nyckeln i låset, hur man klär på sig, att mjölkförpackningen är lätt/tung, hur man knyter skor, hur man skär brödskivorna tunnt/rakt, vilken kraft man använder för att saker inte skall gå sönder etc.

Den nedsatta förmågan till automatisering påverkar även förmågan till bl.a. uthållighet och koncentration.

Vetenskapen har idag kommit långt vad gäller att visa att tillskott med hjälp av Omega 3 kan hjälpa ungefär 70% av dessa individer!

Forskare såsom Alexandra Richardsson, Jackie Stordy m.fl. har visat på de positiva effekter som Omega 3 har på bl.a. läs- och skrivsvårigheter, koncentration, depression, ångest och schizofreni.
Idag finns även Oxford Durham-studien att tillgå och den sammanfattar en hel del av vad bl.a. Dr T Duvner, Dr J Stordy och Dr A Richardsson redan kommit fram till vid tidigare studier och forskning.

Koncentrationssvårigheter:
Om individen hela tiden måste se och tänka på hur rörelsen skall utföras blir individen fortare trött och andra sinnen, som är starkare, kan lätt ta vid såsom exempelvis syn- och hörselintryck.
Individer som får kompensera sina dolda funktionshinder i form av kinestetiska perceptionsstörningar (känselstörning via led- och muskelsinnet kan vara en lättare benämning) orkar helt plötsligt sitta och skriva i över en timme jämfört med några minuter med den traditionella metoden (penna och papper).
Kompensation kan individen bl.a. få genom en bra arbetsstol och en god understödsyta för armarna, större grepp på bestick och andra verktyg, färdiga bokstäver, ljudåtergivning etc.

Eftersom Omega 3 påverkar den motoriska förmågan positivt så påverkar den även förmågan till koncentration.

Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi:
svårigheter med att känna in den egna rörelsen påverkar viktiga funktioner såsom exempelvis att måla, rita, läsa, skriva och höra.

Individen blir drabbad av ett dolt funktionshinder som dessvärre tas liten hänsyn till idag, möjligen på grund av att vikten av dess nedsatthet ej betonas tillräckligt starkt av terapeuter inom dagens sjukvård eller att de ej har förmågan/resurser att bedöma funktionshindret. En känselstörning via led- och muskelsinnet är ett funktionshinder som är minst lika viktigt att ta hänsyn till som syn- och hörselstörningar med tanke på hur det kan bidra till att individen hamnar i utanförskap.

Läs- och skrivsvårigheter kan, liksom syn- och hörselstörningar, kompenseras med hjälp av olika hjälpmedel. Självklart är att en individ med synstörning skall få använda glasögon - hur hade den individen mått efter några månader, några år, i skolan och utanför skolan om han/hon ej fick lov att använda glasögonen? Lika viktigt är det således att individer med svårigheter att läsa och skriva får kompensera;
idag finns ypperliga hjälpmedel som kompenserar bokstäver och ljud - precis som det finns ypperliga hjälpmedel som kompenserar syn och hörsel!

Att få lov att kompensera en nedsatt förmåga att läsa och skriva med hjälpmedel påverkar således förmågan till koncentration och uthållighet positivt.

Kosttillskott med hjälp av Omega 3 påverkar motoriken positivt och därmed påverkas även förmågan att läsa och skriva positivt.

Andra saker som kan påverka förmågan till att läsa och skriva är en eventuell mjölkintolerans och/eller en mjölintolerans. Om det kan Du läsa mer i min Blogg!

Sängvätning:
att ha en nedsatt förmåga att känna in den egna rörelsen kan påverka förmågan att känna in trycket i blåsan, framförallt om man ligger och sover i djup sömn.

Omega 3 kan ha en positiv inverkan på sängvätare.

Andra saker som kan påverka sängvätning är en eventuell mjölkintolerans och/eller mjölintolerans. Om detta kan Du läsa mer i min Blogg.

Nedsatt självförtroende:
att inte kunna göra som andra gör påverkar självförtroendet negativt. Ju mer åren går desto tyngre blir ryggsäcken med känslan av misslyckande, att inte duga.
Har individen dessutom problem med sängvätning blir ryggsäcken allt tyngre.
Många av de ungdomar som idag vårdas på behandlingshem och andra instutioner har, när man undersöker saken närmare, haft svårigheter med att läsa och/eller skriva. Värst av allt är väl att de flesta ej fått lov att kompensera sitt/sina dolda funktionshinder!

Utanförskap:
att inte kunna göra som andra gör, från förskoleåldern och långt upp i tonåren, leder inte allt för sällan till att individen hamnar i utanförskap; att inte hänga med i leken, i läs- och skriv- och kanske även mattesituationen samt på gymnastiken och i övriga fritidsaktiviteter leder till att individer med motoriska svårigheter som bl.a. bottnar i en brist på Omega 3 hamnar i utanförskap; de hänger inte med och de väljs bort!

Omega 3 vid behandling av psykiatriska symptom:

Depression:
Vid Omega 3 brist är risken för att en depression sakta men säkert växer fram överhängande.

Ångest:
Ångest kan, liksom depression och sömnsvårigheter, bl.a. bero på en Omega 3 - brist. Så även schizofreni. Mer om detta finns att läsa i bl.a. Alexandra Richardssons studier/forskning.

Sömnsvårigheter: kan, liksom depression och ångest, således bero på Omega 3 - brist. Var och en kan vara sin egen vetenskapsman; man har inget att förlora på att under en tremånadersperiod ta dubbel dos av Omega 3 (för att fylla på depåerna) och känna efter om besvären släpper taget, tenderar att försvinna... ebba ut....

Självmordsbenägenhet: nyligen har en psykolog genom sina studier visat att en ung, deprimerad och självmordsbenägen kille blev hjälpt av att dagligen inta Omega 3! Psykologen kunde även påvisa att killens hjärna, under behandlingstiden, växte i storlek. Hjärnan är uppbyggd av fett och en stor mängd av dessa fetter är just de vi får utav Omega 3!

Omega 3 vid behandling av neuromuskulära symptom:

Koordinationssvårigheter:
en del av de barn och ungdomar samt vuxna som har en s.k. neuromuskulär problematik kan mycket väl lida av en Omega 3 - brist. I kombination med en proteinintolerans för mjölk och/eller mjölprodukter blir det än mer illa ställt!
Tillskott med Omega 3 påverkar nervsignalerna och därmed kan det motoriska minnet och förmåga till koordination, koncentration och uthållighet öka. Var och en kan här vara sin egen vetenskapsman - man har inget att förlora!
Mer om koordinationssvårigheter kan Du läsa under neuropsykiatriska funktionshinder här ovanför.

Nedsatt muskelstyrka:
en nedsatt förmåga att känna in den egna rörelsen påverkar det motoriska minnet och förmågan att automatisera rörelsen och detta påverkar i sin tur förmågan till styrka.
Att i denna situation prova kosttillskott med Omega 3 kan förhoppningsvis vara till fördel. Ett bättre resultat torde de flesta få om de uteslöt mjölk- och mjölprodukter under samma tid och sedan, sakta men säkert, återigen börjar använda mjöl- och senare mjölkprodukter.

Darrhänthet:
otaliga är de som påverkats positivt, vad gäller darrhänthet, med hjälp av en tids idog användning av Omega 3. Dubbel dagsdos under de första tre månaderna, naturligtvis!

Inga kommentarer: