tisdag 26 november 2013

Stor ökning av ADHD-medicin för barn och unga bör ifrågasättas
Vi famlar i mörkret och letar efter mediciner istället för efter orsaker
De vanligaste medicinerna som skrivs ut till barn med ADHD lindrarsymptomen upp till ett halvår. Men det går inte att avgöra nyttan vid längre tids behandling och vilka effekterna är. Den bedömningen gör Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).”

Sveriges neuropsykologer bekräftar vad nt.se skriver - hur många barn och unga skall offras!?
Dessa ord bekräftas av Sveriges Neuropsykologers Förening - i deras tidskrift, Svensk Neuropsykologi Nr 3, 2013, kan vi läsa på sid. 4 att ”Det har dock visat sig att 50% inte tolererar, inte svarar på eller inte når fullständig effekt vid farmakologisk behandling. Liknande behandlingsresultat rapporteras även vid psykoterapeutisk behandling …” och att dessa behandlingsfall kan räknas som otillfredsställande och att det kan vara av värde att se till andra behandlingsalternativ eftersom ADHD är känd som en av de vanligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna – där man kikar på effekt av rörelse (här genom neurofeedback) men man går även in och för en dialog om det kan vara myt eller fakta bakom kostbehandling och behandling med kosttillskott. Ylva Ginsberg för ett resonemang om att det kan vara många av dessa barn och ungdomar som har mag-tarm-problem (sid.11) och att tester inte är tillräckligt pålitliga ”varför det misstänkta födoämnet behöver uteslutas och sedan testas för att bekräfta eventuell överkänslighet.” (sid.15). Ylva går även in på effekter av tarmbakterier och omega-3.

Ylva uttrycker att man i dagsläget inte kan rekommendera förändring av kost och kosttillskott eftersom det inte finns tillräckligt med forskning och evidens bakom resultaten.

Då uppkommer återigen min fråga: hur många barn och unga skall vi offra innan vi inser vilken skyldighet vi har, som legitimerade, att enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), plus även enligt FN:s Barnkonvention, att upplysa om vilka alternativa metoder som finns!?

Vi famlar i mörkret och letar efter mediciner som skall läka våra barns och ungdomars svårigheter med att känna in sig själva och sin omvärld så att deras möjligheter att bete sig som andra barn och unga gör, i aktivitet och relation, skall bli bättre.

Denna skara barn kommer troligen öka i takt med att gifter och brister i mljön ökar
Dess värre är det med största sannolikhet så att skaran med barn och ungdomar som har dessa svårigheter, vilket avspeglar sig i deras svårigheter med att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer, kommer att öka i takt med att de gifter som vi i dag omger våra barn och unga med (i luft, kost, kläder etc.), ökar. Och vår okunskap - om vilken negativ effekt dagens mjölk-, mjöl-, soja- och sockerprodukter kan ha på våra barns och ungas biokemi, vilken obalans deras biokemi kan hamna i – medverkar inte till att göra saken ett dugg bättre, tvärtom! Obalans i våra barns och ungas biokemi leder, med största sannolikhet, till att just dessa barn är än mer mottagliga för de gifter och brister som kosten i dag innehåller.

Gifter och brister har en negativ effekt på barns och ungas biokemi och detta påverkar deras förmåga att känna in sig själva och sin omvärld – de utvecklar bl.a. human haptiska perceptionsstörningar och eftersom många av dessa gifter, bland annat mjölk-, mjöl-, soja- och sockerprodukter, har en drogliknande effekt på nervsystemet kan många av dem få det betydligt svårare att möta sin vardag. De barnen går oftast med en hjärna ”som känns inlindad i bomull” och befinner sig ofta ”i en dimma” på grund av att dessa droger, som bildas när deras kroppar inte kan ta hand om dessa produkter på rätt sätt, ligger och stör på deras nervsystem (jämför med alkohol och andra droger). Jag talar om hur de opioidapeptider som bildas och om hur socker påverkar barns och ungas ömtåliga nervsystem som är under uppbyggnad. Dessa barn ligger även i riskzonen för att snedtända på sin medicinering och utsättas för risk vid exempelvis narkos!

Obalans i barnet biokemi utvecklar perceptionsstörningar som påverkar barnets beteende
Eftersom perceptionsstörningar, beroende av störningens utbredning och intensitet, utvecklar olika slags avvikande beteenden kan vi inte tro att de symptom som barn med så kallad autism bär på enbart hör till den gruppen – beroende av utbredning och intensitet på störning utvecklas olika former av beteenden. Man har genom en studie visat att över 90% av de barn som bär på symptom som vi idag tolkar som autism hade sensoriska avvikelser - "Study 1 showed that over 90% of children with autism had sensoryabnormalities and had sensory symptoms in multiple sensory domains.").

Ge våra barn möjligheter prova om de kan bli friskare NU!
Först den dag då vi ger dessa barn och unga, som utvecklat avvikande beteenden - oavsett om vi benämner dessa beteenden med autism, ADHD eller Tourettes etc. - möjligheter prova om de kan bli friskare med hjälp av förändring av daglig kost, rörelse och kompensation, först den dagen kan vi säga om det var symptom på förgiftning och brister eller på någon form av neuropsykiatrisk eller psykiatrisk sjukdom. Då kan vi möjligen sätta in livslång medicinering – innan skall medicineringen endast behöva användas i det akuta skedet, ett skede som troligen uppstår då vi inte uppmärksammat avvikelsen i tid.

De flesta, i vår värld, dricker inte komjölk eller äter inte vete men överlever ändå!
Det är inte farligt att utesluta mjölk-, mjöl- och sockerprodukter! Det är inte heller farligt att ta kosttillskott som tarmbakterier och omega-3. Dessutom är det definitivt tillräckligt forskat på både omega-3 (Dr Alexandra Richardsson, Oxford-Duirham studien etc.) och på kosten (The ScanBrit randomised, controlled, singleblind study of a gluten- and casein-free dietary intervention for children with autism spectrum disorders, 2010 och INCA-study 2011) och tillsammans med all den beprövade erfarenhet som finns är det bara att sätta igång – det finns ingen orsak vänta in mer forskning!

Ingen anledning finns till att offra fler barn och unga - ge dem möjligheter NU!
Det finns ingen anledning att offra fler barn och unga än vad vi redan gjort! Förbättringar kan visa sig redan efter några veckor men de största förbättringarna visar sig mellan åtta till tolv månader. Förändring av kost har visat sig hjälpa minst två tredjedelar av dem som ändrar dagliga kosten - kosttillskott måste till för att stärka och forcera den positiva utvecklingen samtidigt som anpassade och dagliga rörelser kan påverka än mer i positiv riktning!

Missbruk av medicinering till barn och unga
Idag skriver läkare ut allt för många mediciner till barn och unga utan att ha någon som helst forskning bakom sin rygg vad gäller coctail-effekter och hur lång tid det tar innan medicinen verkar respektive hur lång tid det tar för medicinen att gå ur BARNETS kropp!
Stoppa dessa vansinnesdåd eftersom vi ännu inte vet, det finns ingen forskning som visar, hur detta påverkar utvecklingen av våra barns och ungas nervsystem! 

Inga kommentarer: